قراءة كتاب Esperanto Self-Taught with Phonetic Pronunciation

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: English
Esperanto Self-Taught with Phonetic Pronunciation

Esperanto Self-Taught with Phonetic Pronunciation

تقييمك:
0
No votes yet
المؤلف:
دار النشر: Project Gutenberg
الصفحة رقم: 6

class="t2">mohn-teh'toh

ice glacio glaht-see'oh island insulo in-soo'lo lake lago lah'go land tero teh'ro mainland ĉeftero chehf-teh'ro marsh marĉo mahr'cho moor stepo steh'po mountain monto mohn'toh mud koto ko'toh river rivero reeveh'ro rock roko ro'ko sand sablo sah'blo sea maro mah'ro sea-shore marbordo mahr-bohr'doh shingle ŝtonetaĵo shto-neh-tah'zho storm ventego ven-teh'go stream rivereto rivehr-eh'toh tide; —, high tajdo; altmaro tahy'doh; ahlt-mah'ro —, low malaltmaro mahl'ahlt-mah'ro valley valo vah'lo water; —, fresh akvo; sensala akvo ahk'vo; sen-sah'la ahk'vo —, salt sala akvo sah'la ahk'vo waterfall akvofalo ahk'vo-fah'lo wave ondo ohn'doh well akvoputo ahk'vo-poo'toh

3. Minerals & Metals.
(Mineraloj kaj Metaloj.)


English. Esperanto. Pronunciation.
Alum aluno ahloo'no
amber sukceno sookt-seh'no
brass latuno lah-too'no
bricks brikoj bree'koy
bronze bronzo brohn'zo
cement cemento tseh-mehn'to
chalk kreto kreh'to
clay argilo ahr-ghee'lo
coal karbo kahrr'bo
concrete betono beh-toh'no
copper kupro koo'pro
coral koralo kohrah'lo
crystal kristalo kris-tah'lo
diamond diamanto dee-ahmahn'toh
emerald smeraldo smehrahl'doh
glass vitro vee'tro
gold oro oh'ro
granite granito grahnee'toh
gravel gruzo groo'zo
iron fero feh'ro
—, cast fandfero fahnd-feh'ro
—, wrought forĝfero fohrj-feh'ro
lead plumbo ploom'bo
lime kalko kahl'ko
marble marmoro mahrr-moh'ro
mercury hidrargo heedrahrr'go
mortar mortero mohr-teh'ro
nickel nikelo nik-eh'loh
opal opalo ohpah'lo
ore minaĵo meenah'zho
pearl perlo pehrr'lo
ruby rubeno roobeh'no
silver arĝento ahrr-jehn'toh
slate ardezo ahrr-deh'zo
soda sodo so'doh
steel ŝtalo shtah'lo
stone ŝtono shtoh'no
tin stano stah'no
zinc zinko zeen'ko

4. Animals, Birds & Fishes.
(Bestoj, Birdoj, kaj Fiŝoj.)

(See Shopping, p. 108.)


English. Esperanto. Pronunciation.
Animal besto beh'stoh
barking bojado bo-yah'doh
bear urso oorr'so
bird birdo beerr'doh
blackbird merlo mehrr'lo
braying azenbleko ah-zehn-bleh'ko
bull bovoviro bo'vo-veer'oh
calf bovido bo-vee'doh

Pages